• President: Kailly N
    Vice President: Billy K
    Secretary: Ava B
    Treasurer: Samantha F